VeloEzītis 2014

Velo foto orientēšanās sacensību “Velo ezītis 2014” NOLIKUMS

Veloezītis

Vispārēja informācija: www.facebook.com/veloezitis
Norises laiks: 2014. gada 21. jūnijs
Organizatori: bārs/ kafejnīca “Ezītis miglā”

1. SACENSĪBU MĒRĶIS UN UZDEVUMI
a. Popularizēt velobraukšanu kā pārvietošanās veidu
b. Popularizēt velobraukšanu kā aktīvo atpūtu
c. Sniegt iespēju dalībniekiem ieraudzīt galvaspilsētu no cita skatu punkta, pievērst uzmanību objektiem un lietām, ko ikdienas steigā cilvēki nepamana

2. DALĪBNIEKI
a. Sacensībās var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas.
b. Sacensību dalībnieks izvēlas disciplīnu, kurā startēt. Pieejamas divas disciplīnas – individuālā un komandu. Komandu veido 3 – 4 dalībnieki.
c. Dalībnieki dalībai sacensībā var pieteikties no 18 gadu vecuma, dalībnieki vecumā no 16 – 18 gadiem sacensībās drīkst pieteikties un piedalīties kopā ar vecākiem vai uzrādot vecāku izsniegtu un parakstītu atļauju, dalībnieki vecumā līdz 16 gadiem sacensībās var piedalīties tikai kopā ar vecākiem.
d. Dalībnieks var piedalīties un startēt tikai vienā komandā un disciplīnā.
e. Dalībnieks, piesakot sevi sacensībām, apliecina, ka viņam ir nepieciešamās iemaņas un fiziskā sagatavotība braukšanai ar velosipēdu.
f. Sacensību dienā dalībnieks paraksta vienošanos, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un drošību sacensību laikā. Veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā dalībnieks pats izvērtē iespēju distanci turpināt vai no tās izstāties par to informējot pasākuma organizatorus. Nepieciešamības gadījumā dalībnieks sazinās ar neatliekamo medicīnisko palīdzību.
g. Sacensībās aizliegts piedalīties personām, kuras sacensību dienā ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā.

3. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĒŠANĀS
a. Komandu dalības iepriekšēja pieteikšanās veicama līdz sacensību iepriekšējās dienas pl. 12.00. Pieteikties sacensībām var sūtot e-pastu ar komandas nosaukumu, dalībnieku vārdu, uzvārdu, vecumu un kapteiņa kontaktinformāciju.
b. Komanda skaitās pieteikta ar brīdi, kad tā samaksājusi dalības maksu un saņēmusi organizatoru apstiprinājumu.
c. Dalībnieki pie reģistrēšanās paraksta vienošanos un apliecina, ka paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu, apņemas ievērot un nepārkāpt sacensību nolikuma prasības un necelt pretenzijas pret organizatoriem par iespējamām traumām vai ekipējuma bojājumiem, kas radušies paša dalībnieka vainas, pārslodzes vai citu apstākļu dēļ.
d. Dalībnieki apliecina, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību laikā lietos nepieciešamo aizsarg ekipējumu. Organizatori nav atbildīgi par sacensību laikā dalībnieku gūtajām traumām.
e. Sacensību dalības maksa individuālajā disciplīnā ir 5 EUR, komandu disciplīnā 15 EUR no komandas. Dalības maksas samaksa jāveic līdz 2014. gada 20. jūnijam vienā no bāra/ kafejnīcas “Ezītis miglā” filiālēm – Aldaru ielā 12/14 vai Palasta ielā 9, norādot pārstāvētās komandas nosaukumu un parakstoties par dalības maksas samaksāšanu.
f. Komanda tiek reģistrēta sacensībām, kad ir saņemts e-pasta pieteikums un samaksāta dalības maksa.
g. Ja komanda atsaka savu dalību vēlāk kā nedēļu pirms sacensības un ir samaksājusi dalības maksu, dalības maksa komandai netiek atmaksāta.

4. INVENTĀRS
a. Katram dalībniekam nepieciešams velosipēds tehniskā braukšanas kārtībā. Organizatori uzliek par pienākumu sacensību laikā lietot aizsargķiveres un citu drošības inventāru, kas paredzēts velobraukšanai.
b. Komandas nepieciešamo inventāru sastāda digitālais fotoaparāts un vismaz viens mobilais tālrunis.
c. Organizatori iesaka sacensību laikā līdzi ņemt arī dzeramo ūdeni un remontkomplektu neparedzētām situācijām.

5. SACENSĪBU GAITA
a. Informācija par sacensību gaitu komandām tiks sniegta sacensību vietā.
b. Komanda veic objektu, kas atzīmēti kartē un attēlos, meklēšanu.
c. Maksimālais laiks, ko dalībnieki sacensību laikā pavada distancē, ir līdz 5 stundām no starta brīža.
d. Atrodot objektu, ir jāveic tā foto fiksācija, fotogrāfijā kopā ar objektu noteikti jābūt redzamiem 2 komandas biedriem (ja komandā 3 dalībnieki) vai 3 komandas biedriem (ja komandā ir 4 dalībnieki) un bildei jāizsaka objekta atrašanās vieta.
e. Pēc finiša laika fiksēšanas komandas kapteinis nodod sava fotoaparāta atmiņas karti organizatoriem. Atmiņas kartē jābūt tikai vienai fotogrāfijai no katra atrastā kontrolpunkta.

6. STARTS
a. Sacensību starta vieta – bārs/ kafejnīca “Ezītis miglā”, Aldaru iela 12/14, Vecrīga.
b. Komandu reģistrācija starta sacensību dienā no plkst. 10.00- 10.30.
c. Iesildīšanās kopā ar Kasparu Meilandu plkst. 10.40.
d. Komandu pulcēšanās starta vietā un pēdējā instruktāža par sacensību gaitu plkst. 10.55.
e. Sacensību starts komandām tiek dots vienlaicīgi plkst. 11.15.
7. FINIŠS
a. Sacensību finiša vieta – bārs/ kafejnīca “Ezītis miglā”, Palasta iela 9, Vecrīga.
b. Pasākumā uzvar tā komanda, kura iekļāvusies kontrollaikā, finišējusi līdz plkst. 16.15 un savākusi lielāko punktu skaitu.
c. Vienāda rezultāta gadījumā tiek izvērtēts komandu finiša kontrollaiks.
d. Par katru nokavētu minūti tā saņem vienu soda punktu.
e. Maksimālais atļautais kavēšanas laiks – 25 minūtes.
f. Komanda finišē pilnā sastāvā, piesakoties pie tiesneša un vēlāk nododot fotoaparāta atmiņas karti organizatoriem.

8. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
a. Uzvar komanda vai individuālais dalībnieks, kurš atļautajā kontrollaika limitā spējis/-usi iegūt visvairāk punktu.
b. Gadījumā, kad divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, uzvar komanda, kura ir veikusi distanci īsākā laika posmā.

9. APBALVOŠANA
a. Uzvarētāju apbalvošana norisinās bārā/ kafejnīcā “Ezītis miglā”, Palasta ielā 9, Vecrīgā plkst. 21.00.
b. Protesti un iebildumi iesniedzami 30 minūšu laikā pēc sacensību finiša rakstiskā veidā. Protesta un iebildumu gadījumā organizatori izskata tikai viena komandas pārstāvja viedokli. Protesti un iebildumi, kas tiek iesniegti pēc termiņa beigām, netiek izskatīti.
c. Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā disciplīnā, kā arī izvēlēti specbalvu ieguvēji.

10. DROŠĪBAS PASĀKUMI
a. Dalībniekam sacensību laikā obligāti jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi.
b. Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā. Katrs dalībnieks un viņa līdzbraucējs ir atbildīgs par apkārtējo vidi.
c. Katrs dalībnieks uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, nepieciešamo medikamentu lietošanu un fizisko sagatavotību.
d. Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki sazinās tieši ar ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (113) vai lūdz palīdzību organizatoriem.
e. Pasākuma organizatoriem ir tiesības nepielaist pie dalības tos dalībniekus, kuri sacensību dienā ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā.

11. ATBILDĪBA
a. Reģistrējoties katrs dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot doto pasākuma nolikumu, tehniskās prasības un sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs par savu veselību un drošību.

12. MARŠRUTS
a. Sacensību maršruts paredzēts Rīgas mikrorajonos – centrs, Āgenskalns un Mežaparks.
b. Maršruts izvietots veloceliņu zonās, un dalībnieku pārvietošanās sacensību laikā paredzēta, izmantojot tikai veloceliņus.
c. Maksimālais sacensību distances garums ir 50 km, bet katrs dalībnieks individuāli izvēlas sev piemērotāko distances garumu un veidu.

13. NOLIKUMA IZMAIŅAS
a. Sacensību organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā par to savlaicīgi informējot komandu pārstāvjus (kapteiņus).